Συγκατάθεση στο Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας με την εγγραφή σας στα προγράμματα μας.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

·ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους.

·ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

- Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή σας στα προγράμματα της ΠΠΕ

- Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή στη Φόρμα Εγγραφής: Όνομα, Επώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Τηλέφωνο, Ε-mail, Τόπος διαμονής, Σπουδές, Γνώσεις ξένων γλωσσών, Προσωπικά Ενδιαφέροντα

- Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας «Αίτησης»: Όνομα, Επώνυμο, Ε-mail, Τηλέφωνο, Ημερομηνία Γέννησης

- Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά την υπογραφή της «Υπεύθυνης Δήλωσης» σε οποιαδήποτε δράση της ΠΠΕ: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση, Ημερομηνία Γέννησης

·ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 18 ετών τεκμαίρεται ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και συνεπώς οι διακομιστές δικτύου μπορούν να συγκεντρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία κατά τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Η ΠΠΕ δε φέρει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση από ανηλίκους. Για τις ηλικίες 16-18 ετών κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στις δράσεις της ΠΠΕ υποχρεούνται να φέρουν την συγκατάθεση γονέα.

·ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας είναι οι ακόλουθοι: Aποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω e-mails (e-newsletter), SMS ή/και άλλων ενημερωτικών μέσων για δράσεις και νέα του οργανισμού.

·ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΠΠΕ διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της.

·ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η ΠΠΕ αποτελεί τη διαχειρίστρια της ιστοσελίδας της https://sites.google.com/site/paidikipinakothikielladas

Τα προσωπικά σας στοιχεία μεταφέρονται ή/και διατηρούνται από-προς:

Στην εκάστοτε πλατφόρμα που χρησιμοποιεί ο οργανισμός. Κατά την ημερομηνία 28/5/2018 η ανωτέρω πλατφόρμα είναι το Google Forms και το Gmail.

Στην εκάστοτε εταιρεία την οποία δύναται να συνεργαστεί η εταιρεία ΠΠΕ για την δημιουργία και τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας, καθώς θα παρέχεται πρόσβαση στο backend της ιστοσελίδας.

Οι ανωτέρω συνεργάτες δεν δύναται να επικοινωνήσουν μαζί σας ή να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιοδήποτε άλλο λόγο παρά μόνο μέσω της εταιρείας ΠΠΕ.

·ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρία και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

·ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση οποτεδήποτε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία αποστέλλοντας σχετική επιστολή στον οργανισμό μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης paidiki.pinakothiki.elladas@gmail.com.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η ΠΠΕ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σας σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Ειδικότερα, για την ανάκληση συγκατάθεσης χρήσης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης, αυτή μπορεί να υλοποιηθεί ηλεκτρονικά με την αποστολή ενός μηνύματος στην διεύθυνση: paidiki.pinakothiki.elladas@gmail.com με θέμα/subject: unsubscribe.